ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA VELOCITAS - BELGIË

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze prestaties, op al onze offertes en op al onze facturen, met uitsluiting van alle andere verkoopsvoorwaarden. Er kan slechts worden van afgeweken mits een voorafgaand en bijzonder schriftelijk akkoord. De ondertekening van de offerte van de BVBA Velocitas houdt het akkoord van de klant met de algemene voorwaarden van de BVBA Velocitas in.

2. Onze offertes blijven één maand geldig vanaf de datum waarop zij aan de klant ter kennis werden gebracht, tenzij anders vermeld. BVBA Velocitas is slechts gebonden na het akkoord van de klant met de uitgeschreven offerte. Dit akkoord dient alleszins schriftelijk (per brief, fax of e-mail) bevestigd te worden. Ingeval van akkoord met een offerte na de vermelde termijn van één maand, behoudt de BVBA Velocitas zich het recht voor om een nieuwe offerte op te stellen. De BVBA Velocitas kan m.a.w. nooit gebonden zijn door een offerte die laattijdig goedgekeurd werd.

3. De op de offertes van de BVBA Velocitas vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

4. De met de klant ingevolge de ondertekening van de offerte gesloten overeenkomst houdt in hoofde van de BVBA Velocitas slechts een inspanningsverbintenis in. Van een resultaatsverbintenis kan nooit sprake zijn.

5. De met de klant gesloten overeenkomsten van bepaalde duur zijn niet opzegbaar. Indien de klant het contract voortijdig opzegt, is hij gehouden tot betaling van de volledige in de offerte voorziene som. Indien de klant een overeenkomst van bepaalde duur wenst stop te zetten, dient hij dit per aangetekend schrijven aan de BVBA Velocitas te melden.

6. Ingeval de klant een met de BVBA Velocitas gesloten overeenkomst van onbepaalde duur wenst stop te zetten, is hij gehouden een opzegtermijn van 2 maanden in acht te nemen. Deze termijn gaat in de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de klant te kennen gegeven heeft een einde te willen stellen aan de overeenkomst. Een dergelijke kennisgeving dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren.

7. De klant verbindt er zich, door het sluiten van de overeenkomst, toe geen werkaanbiedingen te doen aan de aangestelden van de BVBA Velocitas. Zoniet zal er een schadevergoeding geëist worden van 50.000 Euro. Tevens verbindt de klant er zich toe om gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst met de BVBA Velocitas geen personeel van de BVBA Velocitas te contacteren met het oog op een eventuele tewerkstelling bij de klant.

8. De facturen van de BVBA Velocitas zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na de factuurdatum.

9. Ingeval van laattijdige betaling zullen van rechtswege verwijlintresten verschuldigd zijn, a rato van 12% per jaar, en zulks vanaf de vervaldag van de factuur. Een aanmaning is niet vereist om de intresten te doen lopen.

10. Ingeval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent op het totaal gefactureerde bedrag, met een minimum van € 125,00 verschuldigd zijn. Ook voor deze forfaitaire schadevergoeding is geen aanmaning verschuldigd.

11. De BVBA Velocitas behoudt zich het recht voor om ingeval van laattijdige betalingen van facturen, haar diensten met onmiddellijke ingang stop te zetten.

12. Ook indien het vertrouwen van de BVBA Velocitas in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der overeenkomst in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de BVBA Velocitas zich het recht voor van de klant de door de BVBA Velocitas geschikt geachte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de BVBA Velocitas zich het recht voor de gehele dienstverlening onmiddellijk stop te zetten. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn van 10 procent van het totaal verschuldigde bedrag.

13. De BVBA Velocitas voorziet een betalingskorting van 2 procent op het uiteindelijke factuurbedrag ingeval de klant het volledige bedrag van de factuur op voorhand, d.i. voordat de diensten effectief geleverd worden, betaalt.

14. Ingeval de klant met de door de BVBA Velocitas uitgeschreven factuur niet akkoord kan gaan, dient hij zulks per aangetekend schrijven aan de BVBA Velocitas te melden en dit ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Een gebrek aan protest veronderstelt de aanvaarding van de factuur en van de algemene voorwaarden. Elk protest dat meer dan 8 dagen na de factuurdatum geuit wordt, geldt als onbestaande.

15. Op de overeenkomst tussen de klant en de BVBA Velocitas is steeds het Belgische recht van toepassing.

16. In geval van betwistingen tussen de contractspartijen, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of het Vredegerecht van Antwerpen, 9e bevoegd, tenzij Velocitas een andere bevoegde rechtbank wenst te vatten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA VELOCITAS - NEDERLAND

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, op al onze prestaties, op al onze offertes en op al onze facturen, met uitsluiting van alle andere verkoopsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden van de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze voorafgaand en bovendien schriftelijk door de BVBA Velocitas zijn aanvaard. De ondertekening door de klant van de offerte van de BVBA Velocitas houdt het akkoord van de klant met de algemene voorwaarden van de BVBA Velocitas in.

2. Onze offertes blijven één maand geldig vanaf de datum waar- op zij aan de klant ter kennis werden gebracht, tenzij anders vermeld. BVBA Velocitas is slechts gebonden na het tijdige akkoord van de klant met de uitgeschreven offerte. Dit akkoord dient alleszins schriftelijk (per brief, fax of e-mail) bevestigd te worden. Ingeval van akkoord met een offerte na de vermelde termijn van één maand, behoudt de BVBA Velocitas zich het recht voor om een nieuwe offerte op te stellen. De BVBA Velocitas kan m.a.w. nooit gebonden zijn door een offerte die laattijdig goedgekeurd werd.

3. De op de offertes van de BVBA Velocitas vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

4. De met de klant ingevolge de ondertekening van de offerte gesloten overeenkomst houdt voor de BVBA Velocitas slechts een inspanningsverbintenis in. Van een resultaatsverbintenis kan nooit sprake zijn, tenzij zulks in de offerte cq overeenkomst uitdrukkelijk is vermeld.

5. Indien de BVBA Velocitas bij de uitvoering van haar werkzaamheden op verzoek van de klant gebruik maakt van (uiterlijke verschijningsvormen van) handelsnamen, merknamen, beeld- en/of woordmerken, of welke andere naam en/of afbeelding waarop mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten rusten dan ook, dan staat de klant er jegens de BVBA Velocitas voor in dat het de klant en de BVBA Velocitas vrij staat om daarvan gebruik te maken en dat zij daardoor geen inbreuk maken op (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant verbindt zich om de BVBA Velocitas op haar eerste verzoek te vrijwaren, zowel voor kosten van verweer als voor onverhoopte aanspraken tot betaling van schadevergoeding, indien en voorzover enige derde zich ten aanzien van een (vermeende) inbreuk bij de BVBA Velocitas beklaagt.

6. De met de klant gesloten overeenkomsten van bepaalde duur zijn niet tussentijds opzegbaar. Indien de klant het contract voortijdig opzegt, is hij gehouden tot betaling van de volledige in de overeenkomst voorziene som. De betaling van die som laat aanspraken van de BVBA Velocitas op aanvullende schadevergoeding volledig onverlet. Indien de klant een overeenkomst van bepaalde duur desalniettemin wenst stop te zetten, dient hij dit per aangetekend schrijven aan de BVBA Velocitas te melden.

7. Ingeval de klant een met de BVBA Velocitas gesloten overeenkomst van onbepaalde duur wenst stop te zetten, is hij gehouden een opzegtermijn van tenminste 2 maanden in acht te nemen. Deze termijn gaat in de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de klant te kennen gegeven heeft een einde te willen stellen aan de overeenkomst. Een dergelijke kennisgeving dient steeds per aangetekend schrijven te gebeuren.

8. De klant verbindt er zich, door het sluiten van de overeenkomst, toe geen werkaanbiedingen te doen aan de werknemers van de BVBA Velocitas, op strafe van een contractuele boete van € 50.000. Deze boete laat de aanspraken van de BVBA Velocitas tot betaling van aanvullende schadevergoeding volledig onverlet.. Tevens verbindt de klant er zich toe om gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst met de BVBA Velocitas geen personeel van de BVBA Velocitas te contacteren met het oog op een eventuele tewerkstelling bij de klant.

9. De facturen van de BVBA Velocitas zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na de factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling zal de klant een contractuele rente verschuldigd zijn, a rato van 12% per jaar, en zulks vanaf de vervaldag van de factuur. Een ingebrekestelling is niet vereist voor de verschuldigdheid van de contractuele rente..

10. Ingeval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10 procent op het totaal gefactureerde bedrag, met een minimum van €125,00 verschuldigd zijn. Ook voor deze forfaitaire schadevergoeding is geen ingebrekestelling vereist.

11. De BVBA Velocitas behoudt zich het recht voor om ingeval van laattijdige betalingen van facturen, haar diensten met onmiddellijke ingang stop te zetten.

12. Ook indien het vertrouwen van de BVBA Velocitas in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der overeenkomst in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de BVBA Velocitas zich het recht voor van de klant de door de BVBA Velocitas geschikt geachte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt de BVBA Velocitas zich het recht voor de gehele dienstverlening onmiddellijk stop te zetten. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn van 10 procent van het totaal ver- schuldigde bedrag.

13. De BVBA Velocitas voorziet een betalingskorting van 2 procent op het uiteindelijke factuurbedrag ingeval de klant het volledige bedrag van de factuur op voorhand, d.i. voordat de diensten effectief geleverd worden, betaalt.

14. Ingeval de klant met de door de BVBA Velocitas uitgeschreven factuur niet akkoord kan gaan, dient hij zulks per aangetekend schrijven aan de BVBA Velocitas te melden en dit ten laatste binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Een gebrek aan protest veronderstelt de aanvaarding van de factuur en van de algemene voorwaarden. Elk protest dat
meer dan 8 dagen na de factuurdatum geuit wordt, geldt als onbestaande.

15. Behoudens in het geval van opzet en/of grove nalatigheid aan de zijde van de BVBA Velocitas, is de aansprakelijkheid van BVBA Velocitas beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de voor de betreffende werkzaamheden aan de klant verzonden factuur of facturen, indien en voorzover die factuur of facturen door de klant aan de BVBA Velocitas is/zijn voldaan. Aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot directe schade als gevolg van de schadetoebrengende gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is volledig uitgesloten.Op de overeenkomst tussen de klant en de BVBA Velocitas is steeds het Belgische recht van toepassing.

16. In geval van betwistingen tussen de contractspartijen, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of het Vredegerecht van Antwerpen, 9e bevoegd, tenzij Velocitas een andere bevoegde rechtbank wenst te vatten.